Save Serifos-Link to sign avaaz.org

Save Serifos: ΟΧΙ άλλο ένα έγκλημα αλόγιστης ανάπτυξης και υφαρπαγής της γης μας απ’ τα funds!

Σέριφος… vησί των Κυκλάδων που η μεταλλευτική ιστορία του χάνεται στο βάθος των αιώνων …νησί που δέθηκε με αιματηρούς αγώνες, εργασιακές και κοινωνικές ανακατατάξεις τον προηγούμενο αιώνα.

Σήμερα, οι κάτοικοι της Σερίφου είναι έτοιμοι να δώσουν τη μεγαλύτερη μάχη και ίσως την δυσκολότερη, καθώς τα οικονομικά συμφέροντα και τα funds έχουν κάνει το νησί «στόχο» στρατηγικών επενδύσεων, ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή που βλέπουμε και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, όπως για παράδειγμα στη Μύκονο.

Στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού (Κουταλάς, Μεγάλο Λιβάδι, Μεγάλο Χωριό, Αβυσσαλός, Κούντουρο, Μαλλιάδικο κτλ.) υπάρχουν μέχρι και σήμερα κάποιες στοές και εγκαταστάσεις της μεταλλευτικής ζωής της Σερίφου, η οποία έχει τελειώσει εδώ και περίπου 50 χρόνια, όταν και ανακλήθηκαν με διοικητικές πράξεις οι άδειες εκμετάλλευσης.

Ωστόσο, η εταιρεία που εκμεταλλεύονταν τα Μεταλλεία, η οποία είχε την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑΣ ΑΕ» , δυστυχώς διατηρεί πολυετείς αντιδικίες με πολλούς κατοίκους της Σερίφου διεκδικώντας την ακίνητη περιουσία τους και το βιός τους, αλλά και δημόσια γη, δρόμους και αιγιαλούς. Σε πολλές περιπτώσεις οι κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το δικαστικό αγώνα, λόγω οικονομικής δυσπραγίας ή οικονομικής εξόντωσης απ’ τις δικαστικές διαμάχες, παρόλο που οι τίτλοι ιδιοκτησίας της εταιρείας έχουν αποκτηθεί με αμφιλεγόμενους τρόπους κατά το παρελθόν .

Εσχάτως και μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, εμφανίστηκε ξανά, εδώ και περίπου 10 μήνες,  εταιρεία Μεταλλείων, αυτή τη φορά  με την επωνυμία “MINES DE SERIFOS ET DE SPILIAZEZA (AU LAURIUM)” (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑΣ (ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ), με έδρα μια ανύπαρκτη διεύθυνση στη Γαλλία , η οποία πλέον έχει νέα διοίκηση,  που ανήκει σε ένα επενδυτικό fund, με ιδιοκτήτη τον κ. Χάρη Καρώνη.
Η εν λόγω εταιρεία παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτης γης που καταλαμβάνει σχεδόν 2000 στρέμματα στο νησί , (νοτιοδυτικό τμήμα) και εμφανίζεται να έχει ένα «επενδυτικό πλάνο» για την….ανάπτυξη του νησιού!


Περιοχές “Νatura”, κοινόχρηστοι επαρχιακοί, δημοτικοί δρόμοι, μονοπάτια, παλιές γαλαρίες αλλά ακόμη και θαλάσσια τμήματα είναι στους αμέσους στόχους της. Για να επιτύχει τον στόχο της, δημιο υργεί έναν κοινωφελή φορέα Ιστορικών Μεταλλείων Σερίφου για τη δήθεν πολιτιστική ανάδειξη των μνημείων της Σερίφου , ξεκινώντας απευθείας «συνεννόηση» με το Υπουργείο Πολιτισμού, παρακάμπτοντας τη Δημοτική Αρχή, για τη δήθεν ανάδειξη της Σκάλας (προβλήτας) φόρτωσης ως αρχαιολογικό μνημείο, ενώ δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από την σχετική νομοθεσία και παρόλο που ο Δήμος Σερίφου έχει ήδη συνεργασία με το Πολυτεχνείο Αθηνών, ώστε να εκπονήσει μελέτη ανάδειξης των μεταλλείων ως ιστορικό μνημείο της Σερίφου!

Οι κάτοικοι και οι φίλοι της Σερίφου:

-Διαμαρτυρόμαστε για την ως άνω παράνομη, καταχρηστική και απαράδεκτη συμπεριφορά της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑΣ (ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ)».

-Θεωρούμε αυτονόητο το δικαίωμα κάθε κατοίκου της Σερίφου, κάθε πολίτη ή επισκέπτη να πηγαίνει στις παραλίες ελεύθερα και ανεμπόδιστα χρησιμοποιώντας – όπως γινόταν πάντοτε- τα μονοπάτια, χωρίς αυτό ν’ αλλάξει επειδή μια εταιρεία θέλει να κερδοσκοπήσει εις βάρος του νησιού και ν’ αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του.

-ΔΕΝ θα ανεχθούμε καμία προσβολή της δημόσιας γης και θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για την προάσπιση του νησιού μας, της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του και του περιβάλλοντός του. Έχουμε καθήκον να προστατέψουμε τον τόπο μας.


-ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να συμπορευτείτε στην προσπάθεια μας και να συνυπογράψετέ το παρόν ψήφισμα, ώστε να παραμείνουν η γη και η θάλασσα σε αυτούς που πραγματικά ανήκουν: ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!  

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΕΔΩ

——————————————————————————————————————————————————————

ΕΝ:

Serifos… a village in the Cyclades whose mining history is lost in the depths of the centuries… an island that was tied to bloody struggles, labor and social restructuring in the previous century.

Today, the residents of Serifos are ready to fight the biggest battle and perhaps the most difficult one, as economic interests and funds have made the island a “target” for strategic investments, following the well-known “recipe” that we also see in other islands of the Cyclades, such as for example in Mykonos.

On the south-west side of the island (Koutalas, Megalo Livadi, Megalo Chorio, Abyssalos, Kountouro, Malliadiko, etc.) there are still today some mine shafts and facilities, indicating the mining life of Serifos, which ended about 50 years ago, when they were recalled with administrative acts, operating licenses.

However, the company that operated the Mines, which had the name “Société des mines de Seriphos-Spiliazeza”, unfortunately maintains multi-year disputes with many residents of Serifos claiming their real estate and their livelihood, but also public land, roads and beaches. In many cases residents are forced to abandon the legal battle, due to financial hardship or financial ruin from the litigation, even though the company’s title deeds have been acquired in controversial ways in the past.

Recently and after a long period of inactivity, a Mining company appeared again, about 10 months ago, this time under the name “MINES DE SERIFOS ET DE SPILIAZEZA (AU LAURIUM)” based in a non-existent address in France, which now has a new management, which belongs to an investment fund, owned by Mr. Haris Karonis.

The company in question presents itself as a land owner occupying almost 2000 acres on the island, (southwest part of the island) and appears to have an “investment plan” for the… development of the island!

“Natura” areas, shared provincial roads, municipal roads, paths, old mine shafts and even sea sections are among its immediate targets. In order to achieve its goal, it creates a non-profit organization Historical Mines of Serifos for the alleged cultural promotion of the monuments of Serifos, starting direct “consultation” with the Ministry of Culture, bypassing the Municipal Authority, for the alleged promotion of the Loading Dock as an archaeological monument, while no such thing is foreseen by the relevant legislation and even though the Municipality of Serifos already has cooperation with the Technical University of Athens, in order to prepare a study to highlight the mines as a historical monument of Serifos!

The residents and friends of Serifos:

We protest the above illegal, abusive and unacceptable behavior of the “MINES DE SERIFOS ET DE SPILIAZEZA (AU LAURIUM)”.

-We consider, self-evident the right of every resident of Serifos, every citizen or visitor to go to the beaches freely and unhindered using – as has always been done – the paths, without this changing because a company wants to profit at the expense of the island and alter the his physiognomy.

– We will NOT tolerate any insult to public land and will fight to the end for the defense of our island, its special physiognomy and its environment. We have a duty to protect our country

– WE INVITE YOU to join our effort and co-sign this resolution, so that the land and the sea remain to those who truly belong: TO ALL OF US!

SIGN HERE

Χρήσιμες Πληροφορίες

Δράσεις

Ιστορία Μέγα Λιβαδίου

Ο Σύλλογος

Φόρμα Εγγραφής

Προϊόντα

Βρείτε Μας στο Facebook ή Μέσω Email