Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ»


ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση – Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο (εφεξής καλούμενο ως «Σύλλογος») με την επωνυμία «Σύλλογος Μεγάλου Λιβαδίου Σερίφου» με έδρα το Μεγάλο Λιβάδι του δήμου Σερίφου. Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Ο Σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός και υπόκειται στο Ελληνικό Σύνταγμα και την Ελληνική Νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η μελέτη και επισήμανση των προβλημάτων που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή του Μεγάλου Λιβαδίου Σερίφου και η προσπάθεια επίλυσής τους.
 2. Η σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την κοινωνική και πολιτιστική δραστηριοποίηση των κατοίκων.
 3. Η κατασκευή κοινωφελών και εξωραϊστικών έργων στον οικισμό του Μεγάλου Λιβαδίου Σερίφου, με σκοπό την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του τόπου.
 4. Η μελέτη και διάσωση της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Μεγάλου Λιβαδίου, καθώς και γενικότερα της νήσου Σερίφου.
 5. Η ανάπτυξη των τεχνών και η υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης στο Μεγάλο Λιβάδι, καθώς και γενικότερα στη νήσο Σέριφο.
 6. Η συνεργασία με άλλους φορείς (ιδιωτικούς ή δημόσιους) και συλλόγους για την επίλυση γενικότερων προβλημάτων που αφορούν το σύνολο της νήσου Σερίφου.

Για την επίτευξη των στόχων του ο Σύλλογος παρακολουθεί τα τοπικά προβλήματα, προτείνει λύσεις και δρα προς όφελος των κατοίκων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

ΑΡΘΡΟ 3. Μέλη και Εγγραφή Μελών

 1. Ως μέλος του Συλλόγου μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε πολίτης έχει καταγωγή ή έχει ακίνητη περιουσία ή επί σειρά ετών επισκέπτεται το Μεγάλο Λιβάδι Σερίφου, ώστε να έχει αναπτύξει δεσμούς με τον τόπο και τους κατοίκους του.
 2. Τα μέλη εγγράφονται μετά από αίτησή τους προς τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που υπάρχει αντίρρηση διατυπώνεται με τη μορφή ένστασης, που αν στηριχτεί από το 1/3 της Γενικής Συνέλευσης η εγγραφή κρίνεται άκυρη.

 

ΑΡΘΡΟ 4. Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει έχουν δικαίωμα:

 1. Να μετέχουν ισότιμα στη Γενική Συνέλευση, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να μετέχουν στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων.
 2. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου και να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του.
 3. Να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαβάζουν τα πρακτικά και να ενημερώνονται για τα οικονομικά του Συλλόγου.
 4. Να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συλλόγου και να αναλαμβάνουν δράση σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 5. Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση:

 1. Να καταβάλλουν εφάπαξ τέλος εγγραφής στο Σωματείο.
 2. Να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή που καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση.
 3. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
 4. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Να σέβονται το παρόν καταστατικό και τις αρχές του Συλλόγου, τη νομοθεσία που το διέπει και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 6. Αποχώρηση και Διαγραφή Μελών

 1. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν ελεύθερα από τον Σύλλογο με έγγραφη παραίτησή τους.
 2. Τα μέλη διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο για τρία συναπτά έτη. Για να εγγραφούν ξανά υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής νέου μέλους πληρώνοντας το μισό των οφειλών τους.
 3. Διαγραφή μελών γίνεται επίσης και μετά από απόφαση των δύο τρίτων (2/3) της Γενικής Συνέλευσης εφόσον η συμπεριφορά που επέδειξαν αντίκειται στους σκοπούς του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 7. Πόροι

 1. Τα μέλη καταβάλλουν εφάπαξ για δικαίωμα εγγραφής και ετησίως για συνδρομή, ποσά που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το ποσό της εγγραφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) της ετήσιας συνδρομής.
 2. Πρόσθετοι πόροι του Συλλόγου είναι οι επιχορηγήσεις, δωρεές, οι από περιουσιακά στοιχεία τυχούσες πρόσοδοι, όπως και κάθε νόμιμη επαύξηση της περιουσίας του. Ο Σύλλογος δεν δέχεται επιχορηγήσεις από πολιτικά κόμματα.

 

ΑΡΘΡΟ 8. Οικονομική Διαχείριση

 1. Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Ο ισολογισμός και ο οικονομικός απολογισμός κάθε έτους υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση κάθε έτους.
 3. Οι πληρωμές και οι αναλήψεις χρημάτων ενεργούνται από τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 9. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και συγκροτείται από τα ενημερωμένα ταμειακά μέλη.
 2. Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα επί όλων των ζητημάτων του Συλλόγου.
  Συγκεκριμένα:
  I. Συζητά τα θέματα που φέρονται ενώπιόν της και αποφασίζει επ’ αυτών.
  II. Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του Συλλόγου.
  III. Εγκρίνει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
  IV. Καταλογίζει ευθύνες στα όργανα του Συλλόγου.
  V. Εκλέγει και παύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  VI. Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό.
  VII. Τροποποιεί το παρόν Καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 10. Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

 1. Μία φορά τον χρόνο συγκαλείται και συνέρχεται η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση συγκαλείται την αμέσως επόμενη ημέρα κατά την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, με όσα παρόντα μέλη.
 2. Τα μέλη ειδοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην περίπτωση που κάποιο μέλος δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ειδοποιείται με επιστολή. Στην ειδοποίηση περιλαμβάνονται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη με όλα τα θέματα που απασχολούν τη Γενική Συνέλευση.
 3. Τα μέλη προσέρχονται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται από αντιπρόσωπό τους, ο οποίος κατά την προσέλευσή του θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία.
 4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα, που επιμελούνται για την εύρυθμη λειτουργία της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό του που κοινοποιείται στη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Οι αποφάσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων λαμβάνονται φανερά με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση.
 7. Η εκλογή των αιρετών οργάνων του Συλλόγου πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
 8. Η τακτική Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συγκληθεί στο Μεγάλο Λιβάδι Σερίφου ή στην Αθήνα ανάλογα με τις συνθήκες.
 9. Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή το ένα πέμπτο (1/5) των μελών με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου αναγράφονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

 

ΑΡΘΡΟ 11. Διοίκηση του Συλλόγου

 1. Ο Σύλλογος διοικείται και οι δράσεις του συντονίζονται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τον Σύμβουλο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία προς τον Σύλλογο ή να συνάπτουν με αυτόν συμβάσεις που συνεπάγονται αμοιβή για προσφορά κάθε φύσεως άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής.
 3. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, του Ταμία και του Συμβούλου δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
 4. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας δημιουργηθεί κενό από οποιαδήποτε αιτία, συμπληρώνεται από τους επιλαχόντες των τελευταίων αρχαιρεσιών για το υπόλοιπο της θητείας. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες συμπληρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται μεταξύ των μελών που το επιθυμούν. Τα πέντε μέλη που αναδεικνύονται από τις αρχαιρεσίες συνέρχονται μέσα σε οκτώ ημέρες από την Συνέλευση και συγκροτούνται σε σώμα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η ανάθεση της θέσης ευθύνης τους στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να γίνει είτε έπειτα από διαβούλευση μεταξύ των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε απευθείας από τη Γενική Συνέλευση.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει. Αν η πλειοψηφία των μελών αποδειχθεί ότι αντιτίθεται σε απόφαση που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο τότε καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της πλειοψηφικής βούλησης των μελών.
 7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται μέλη του να λαμβάνουν έξοδα κίνησης, διαμονής κ.λπ., εφόσον παραστεί ανάγκη να ταξιδέψουν για εργασίες του Συλλόγου. Για τον σκοπό τούτο πρέπει να προσκομίζουν τα απαραίτητα παραστατικά.
 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα πέντε μέλη και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερις μήνες. Όποτε κρίνεται απαραίτητο συγκαλείται εκτάκτως από τον Πρόεδρο. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά που αναρτώνται στο διαδίκτυο προς ενημέρωση των υπόλοιπων μελών. Η συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και μέσω του διαδικτύου κάνοντας χρήση ενός λογισμικού τηλεδιάσκεψης.
 9. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται να παραστεί χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου.

 

ΑΡΘΡΟ 12. Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου:

 1. Διοικεί τον Σύλλογο, συντονίζει όλες τις ενέργειες και βοηθά στην υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων και τις συγκαλεί.
 3. Διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις του Συλλόγου.
 4. Έχει την επιμέλεια για την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού.
 5. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος σύμφωνα με τη Γενική Συνέλευση.
 6. Διορίζει Εντολοδόχους και Επιτροπές από τα μέλη του Συλλόγου για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων.
 7. Μεριμνά για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών αρχών.
 8. Διορίζει υπαλλήλους ή άλλους τεχνικούς συμβούλους για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και τη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.
 9. Διοργανώνει εκδηλώσεις και συντονίζει τις δράσεις των μελών.
 10. Γενικά παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τον Σύλλογο.

 

ΑΡΘΡΟ 13. Ανάκληση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ανακαλούνται αυτομάτως. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή μετά από πλειοψηφική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 14. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
  I. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον τρίτων ή των κρατικών Αρχών και εκτελεί ως εκπρόσωπος του Συλλόγου τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, της οποίας η βούληση υπερισχύει.
  II. Συγκαλεί μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο τις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και εκτάκτως αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου.
  III. Υπογράφει την αλληλογραφία μαζί με τον Γραμματέα.
 2. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Σύμβουλος.

 

ΑΡΘΡΟ 15. Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο Γραμματέας:
  I. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Συλλόγου και την υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.
  II. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και φυλάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων.
  III. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση ψηφιακών αντιγράφων ασφαλείας για όλα τα αρχεία και τα έγγραφα του Συλλόγου.
  IV. Τηρεί τη σφραγίδα του Συλλόγου.
 2. Τον απόντα Γραμματέα αναπληρώνει ο Σύμβουλος.

 

ΑΡΘΡΟ 16. Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο Ταμίας:
  I. Είναι υπεύθυνος για τη σωστή οικονομική λειτουργία του Συλλόγου. Τηρεί τα αναγκαία οικονομικά βιβλία και λογαριασμούς και καταθέτει τα μετρητά σε τράπεζα ανάλογα με τις ανάγκες.
  II. Εισπράττει τις συνδρομές, τα δικαιώματα εγγραφής, τα παράβολα και γενικά κάθε έσοδο.
  III. Αναλαμβάνει τις πληρωμές και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά οικονομική συναλλαγή.
  IV. Κινεί τον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου.
  V. Αναρτά την αναλυτική ταμειακή κατάσταση στο διαδίκτυο προς πληροφόρηση των υπόλοιπων μελών του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για την τακτική ενημέρωση των στοιχείων.
 2. Τον απόντα Ταμία αναπληρώνει ο Σύμβουλος.

 

ΑΡΘΡΟ 17. Αρχεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα εξής αρχεία τα οποία φροντίζει να ενημερώνει τακτικά:

 1. Αρχείο Μητρώου Μελών του Συλλόγου
 2. Αρχείο Πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης
 3. Αρχείο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Αρχείο Ταμείου
 5. Αρχείο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 18. Διαφάνεια

Θεμέλιο της λειτουργίας του Συλλόγου αποτελεί η δυνατότητα των μελών να ενημερώνονται απρόσκοπτα για τα ζητήματα του Συλλόγου καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Σύλλογος λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, ιστοσελίδες του οποίου είναι προσβάσιμες αποκλειστικά στα μέλη του και στις οποίες αναρτώνται τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, το αρχείο του ταμείου, το αρχείο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας του Διοικητικού Συμβουλίου και το αρχείο μητρώου μελών. Δεν αναρτώνται έγγραφα στα οποία περιλαμβάνονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να λειτουργεί πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο (ηλεκτρονικό φόρουμ) με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών και την εποπτεία του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Ο τρόπος λειτουργίας του ηλεκτρονικού φόρουμ θα εξειδικεύεται στον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 19. Εντολοδόχοι

 1. Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να εξουσιοδοτούν μέλη, εκτός του Διοικητικου Συμβουλίου, να αναλάβουν δράση στο όνομα του Συλλόγου πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα ανάλογα με τις δεξιότητές τους και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων.
 2. Τα μέλη αυτά λειτουργούν ως Εντολοδόχοι του Συλλόγου για τα συγκεκριμένα ζητήματα και παύονται αυτόματα από τα καθήκοντά τους με την περάτωση του έργου τους. Οι Εντολοδόχοι δεν δρουν αυτοβούλως αλλά εντός των ορίων που έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο προς όφελος του Συλλόγου, εκτελώντας τις αποφάσεις της πλειοψηφίας των μελών.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις των Εντολοδόχων και ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη για την πορεία των εργασιών τους καθ’όλη τη διάρκεια του έτους και κατά τον ετήσιο απολογισμό στην τακτική Γενική Συνέλευση.
 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται οι Εντολοδόχοι να λαμβάνουν έξοδα κίνησης, διαμονής κλπ, εφόσον παραστεί ανάγκη να ταξιδέψουν για εργασίες του Συλλόγου. Για τον σκοπό τούτο πρέπει να προσκομίζουν τα απαραίτητα παραστατικά.
 5. Η ιδιότητα των Εντολοδόχων μπορεί να ανανεωθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση αν κριθεί απαραίτητο.
 6. Οι Εντολοδόχοι ανακαλούνται ανά πάσα στιγμή από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και επικοινωνεί την απόφαση στα υπόλοιπα μέλη και αναλαμβάνει την πλήρωση της θέσης ευθύνης αναθέτοντάς την σε κάποιο άλλο μέλος μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 20. Τροποποίηση Καταστατικού και Διάλυση του Συλλόγου

 1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση αν παρίσταται το μισό των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
 2. Με δικαστική απόφαση μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του Καταστατικού ή του νόμου που διέπει τα Σωματεία.
 3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας μετά τη διάλυση σύμφωνα με τον νόμο.

 

ΑΡΘΡΟ 21. Εσωτερικός Κανονισμός

Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό. Οι κανονισμοί αυτοί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησής τους στα μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 22. Σφραγίδα

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα ορθογώνια που φέρει στη μέση γραφική απεικόνιση της γέφυρας φόρτωσης μεταλλευμάτων στο Μεγάλο Λιβάδι Σερίφου, και στο κάτω μέρος την επωνυμία του Συλλόγου και το έτος ίδρυσής του.

 

ΑΡΘΡΟ 23. Τελική διάταξη

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι τρία (23) άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε στο σύνολό του από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη.

 

Ακολουθούν οι υπογραφές των ιδρυτικών μελών.

Μεγάλο Λιβάδι Σερίφου, 16η Αυγούστου 2018

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

Δράσεις

Ιστορία Μέγα Λιβαδίου

Ο Σύλλογος

Φόρμα Εγγραφής

Προϊόντα

Βρείτε Μας στο Facebook ή Μέσω Email